۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

پیام معاون علمی

جوانان عزیز! شما نسل توانمند،کارآگاه و متخصصین جامعه آینده خواهید بود،هستی اجتماعی میراث گرانبهای پدران با غرور و توانمند شماست که سروستان آزاده و تاریخ از شهامت رزمنده گان این دیار را در مقابله با حوادث ناگوار اجتماعی و طبیعی تشکیل داده است، شما رهروان و فرزندان با شهامت خواهید بود که با پیگیری خط حرکی نیاکان خود سیمای جامعه فردا را در پرتو آفتاب سعادت آفرین علم و دانش انسانی ترسیم و تمثیل خواهید نمود. شما سرمایه واقعی و خلل ناپذیری خواهید بود که در پیوند ارگانیک کتله های متراکم نیروهای فعال و سازنده گان واقعی سرزمین میراثی و با ارزش در تاریخ خواهید بود، جوانان فرهیخته و علمبرداران علم و خرد! نابسامانی ها،کم کاری ها و بی تفاوتی های موجود که در لغزش های دیوار های شکسته جامعه کنونی ما نقش دارند،با سلاح دانش،فهم و عقل سلیم معمار با مسوولیت و ترمیم گران این بنیاد خواهید بود. بیایید دست به هم داده در راه آزادی،ابادی و عمران دیوار های شکسته،عقب مانده گی،جهل و بی سوادری،فقر، مرض نفاق و شرارت دعوت کننده گان صلح و سلامت انسانی باشیم.

با احترام

احمد خالد جمالزاده