۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

پوهنځی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی کهندز درسال 1394 با مجوز وزارت تحصیلات عالی درچوکات این موسسه در دو دیپارتمنت به صورت یک پوهنحْی مستقل آغاز به کار نمود.

پوهنحْی اقتصاد دارای دو دیپارتمنت زیرمی باشد:
  • اداره منجمت و تشبثات خصوصی
  • امور مالی و بانکی

به ملاحظۀ ضرورت و نیازمندی و رشد جوامع انسانی و سطح تولید و درآمد آنها،باید به منابع طبیعی و نیروهای فعال انسانی که عمدتاً به عنوان اقتصاد طرح می شود. توجه کرد. مطالعه اقتصاد با پیدایش انسان در جریان کار و فعالیت آغاز گردیده که تاریخ آنرا می سازد، جوانان که نیروهای فعال در جامعه بوده و در کانونهای تحصیلی در بخش های اقتصادی مصروف فراگیری تحصیلی اند،باید به اقتصاد توجه نموده معلومات کلی در مورد تولید و مصرف داشته،آنرا در طول تاریخ مطالعه کنند،نهاد های تحصیلی با درک ضرورت و نیاز عصر در تربیه کادر های فعال اقتصادی پروگرام های تحصیلی را از صورت های ابتدائی کار و فعالیت و در آمد خورد و خوراک انسان تا نیازمندیهای مادی دیگر آنها با چگونگی فعالیت های عصر حاضر در پرتو انکشاف علوم،مطالعه جوامع مختلف اجتماعی آماده ساختن جامعه بسوی جامعه مرفع باشند که در پروگرام های ترتیب شده،این معیار ها در نظر گرفته شده و در اختیار محصلین گذاشته شده است. از يك طرف تصدي ها در تمام جوامع پیشرفته وعقب مانده بمنظور انکشاف یک کشور نقش مهم داشته و از جانب دیگرمضامين محاسبوي ومنجمنت يك بخش از علم اقتصاد تصدي است. از طرف ديگر اين بخش ها با هم ارتباط نزديك علمي داشته كه نميتوان اينها را از هم جدا تدريس نمود در اين ديپارتمنت با درنظرداشت اینکه تصدیهای تجارتی ،بازاریابی ،اساسات منجمنت و نورم و ستندرد كه در ديپارتمنت و شورای علمی پوهنحی و منظوری مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی با در نظرداشت مضامین و کریکولم موجود این دیپارتمنت به نام منجمنت و اداره تشبثات مسمی گرديد.