۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

پیام مؤسس و رئیس عمومی

پایه گذاری مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ در ولایت باستانی کندز که به هدف بلند بردن سطح تعلیمی جوانان که آرزوی کسب تحصیلات عالی را مطابق به استعداد شان دارند تا به صفت کارآگاهان متخصص مصدر خدمت به جامعه گردند نهادینه و از اشاعه عملکرد های علمی،فعالیت ها،چالش ها و پیشنهادات تعداد از پژوهشگران این دیار را که در تقویه و غنامندی این نهاد تحصیلات عالی با مطالعه ماهنامه کهندژ وسیله می گردند گامی بسوی موفقیت ارزیابی نموده از خداوند در پیشبرد این امر نیک توفیق را رفیق موسسه ما گرداند استدعا می نمایم. چون یکی از وجایب مقدس و دین ملی و اسلامی ما،سهم گیری در راه شگوفای و ارتقای ذهنی فرزندان جوان، مستعد و امیدوار به آینده است، من به صفت فرزند این مردم که در تربیه فرزندان شان با قبول رنج و زحمات زیاد، امیدوار به کسب حاصل از کشت شان در عرصه تعلیم و تربیه دارند به ایجاد مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ نموده و با آغاز به توکل پروردگار با طی مراحل قانونی رسمی از طریق مراجع دولتی با اخذ جواز رسمی فعالیت این موسسه که درچوکات خود پوهنحی اقتصاد و تعلیم و تربیه را دارد اکنون در محدودۀ جغرافیای این والا به همت تعداد از جوانان با مسوولیت وطن دوست، خداپرست،استادان متجرب و مسلکی در خدمت فرزندان این دیار دلسوزانه قرار دارند، از ایشان با اظهار امتنان از آنها به همدیاران و دانش پژوهان گرامی در قسمت ارتقا و گتسرش بیشتر این موسسه تا حدتوان بشری به کار موثر و هدفمند در پرتو قانون اساسی در خدمت جوانان به دور از هر نوع تبعیض و تفوق فقط با معیار های علمی خواهیم داشت.

با احترام

پوهنمل دیپلوم انجینر عبدالهادی ایماق