۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

معاونیت علمی

معاون امور علمی كه كلیه امور و فعالیت های تعلیمی ، آموزشی و تحقیقاتی مؤسسه زیر نظر او اجرا میشود.

شر ح وظایف

معاون امور علمی كه كلیه امور و فعالیت های تعلیمی ، آموزشی و تحقیقاتی مؤسسه زیر نظر او اجرا میشود.

 • ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه معاونیت جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 • رهبری ومدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 • طرح پالیسی های تعلیمی ، آموزشی و تحقیقاتی برای استادان جهت معیاری ساختن امور تدریسی در مؤسسه .
 • نظارت ازتطبیق قوانین ، مقررات ، لوایح و مصوبات به منظور برآورده شدن اهداف مربوط به امور اکادمیک.
 • رهنمائی و نظارت از پلان و پروگرامهای درسی پوهنحُی ها .
 • نظارت و رهنمائی امور مربوط به تقرر ، انفکاک ، رشد ، انکشاف و ترفیعات علمی استادان .
 • کنترول و نظارت ازتهیه کتب و مواد درسی برای پوهنحُی ها و کتابخانه مؤسسه غرض استفاده موثر محصلان مطابق معیار های جهانی.
 • طرح پالیسی ها برای برنامه های ماستری جهت رشد و انکشاف سطح تحصیلی.
 • اجرای امور مربوط به عقد پروتوکولهای اکادمیک با موسسات داخلی و خارجی.
 • وارسی منظم از پروسه درسهای نظری و عملی استادان به منظور تطبیق پلان های تدریسی در پوهنحُی ها .
 • رهنمائی و نظارت امور کنفرانسهای علمی غرض ترفیع و ارتقای استادان.
 • ریاست شورای علمی درغیاب رئیس پوهنتون.
 • کنترول و ارزیابی پرسونل مربوطه به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری.

معاونیت اداری

معاون امور اداری كه كلیه امور اداری ، مالی و حسابی مؤسسه زیر نظر او صورت میگیرد.

شر ح وظایف

معاونیت اداری و مالی مدیریت و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالیو اداری ، ثبت و ضبظ و انتقال کلیه دارایی ها، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه را بر عهده دارد. این معانیت در جهت تظم بخشیدن به مسایل مالی واداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها، تلاش می نماید با ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم برای کاکنان، تامین و توزیع تجهیزات، فضای آموزشی مناسبی را ایجاد نماید. از این رو معاونیت اداری و مالی یکی از معاونیت های مهم و کلیدی مؤسسه می باشد و امور عمومی و رفاهی را مدیریت می نماید.

بخش های زیر اثر این معاونیت:

مدیریت مالی و محاسبه، مدیریت اموال، خدمات و تدارکات